+18 İçerik 18 yaş altına olumsuz örnek oluşturabilir. 18 yaş üzeri iseniz girişe tıklayın.. Giriş Çıkış
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, kendisine ait MYEVİLLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

Bu aydınlatma metni MYEVİLLA TEKSTİL’ in işveren sıfatını taşımadığı gönüllüler tarafından yapılacak başvurular için de geçerlidir.

 1. MYEVİLLA’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1 ve 5/2.c başta olmak üzere 5/2 maddesindeki diğer yasal dayanaklara dayalı olarak işlenmektedir.

 1. MYEVİLLA kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Online üzerinden tedarikçi başvurusunda bulunan gerçek kişi tedarikçilerin kişisel verileri elektronik ve fiziksel ortamda işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

MYEVİLLA, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

  • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

  • Sözleşme hazırlayabilmek,

  • Finansal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

  • Vergi mükellefini teyit edebilmek,

  • Pazar yeri operasyonunu yürütebilmek ve kargo/lojistik/taşıma sistemlerini entegre edebilmek,

  • İnternet sitemizde ürünlerinizin satışını gerçekleştirebilmek,

  • Sözleşmenin diğer tarafında yer alan şahıs/sermaye şirket yetkililerini teyit etmek, bu sayede sözleşmeyi yetkili bir kişinin imzalayıp imzalamadığını teyit edebilmek,

  • Kimlik tespiti yapabilmek,

  • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için her türlü gerekli teknik ve idari tedbir MYEVİLLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından alınmaktadır.

 1. MYEVİLLA kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip MYEVİLLA’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. MYEVİLLA, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 1. MYEVİLLA kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kural olarak Sözleşme taraflarının kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Online üzerinden tedarikçi başvurusunda bulunan gerçek kişi tedarikçilerin verileri KVKK 5/2.f uyarınca yazılım desteği sağlayan iş ortağı, KVKK 5/2.c uyarınca kargo şirketleriyle operasyonun yürütülebilmesi için paylaşılmaktadır. Ayrıca hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kişisel veriler adli ve idari kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

6.1. Gizlilik Politikamız

MYEVİLLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ internet sitesinde yayımlanacak olan Gizlilik Politikası çerçevesinde, müşterilerinin gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. İşbu Gizlilik Politikası, bu web sitesi ile bağlantılı olarak MYEVİLLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafına ulaşan kişisel verilerin türü ve bu bilgilerin kullanılma şekli hakkında bilgilendirmek için sunulacaktır.

Gizlilik Politikası’ nda belirtilenler haricinde, müşterilerin kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen istisna durumlar haricinde, izinsiz kullanmayacağını MYEVİLLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak taahhüt etmekteyiz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.